Volby Blansko - 23. - 24. září 2022
736 510 086 volby@forumblansko.cz

Volební program

Centrální zásobování Teplem

CHCEME:

 • Převod vytápění zpět pod město Blansko
 • Cenu tepla jako neziskovou službu města pro své občany
 • Cenu tepla, která je pro odběratele transparentní
 • Důslednou kontrolu nákladových položek a kontraktů na nákup plynu
 • Vypracování energetického auditu
 • Modernizaci dlouhodobě podinvestované soustavy pro dosažení úspor drahého plynu a snížení ztrát
 • Využití dotačních titulů pro energetické úspory a využití alternativních zdrojů

Čtěte více
Komunikace města s občany

CHCEME:

 • Zapojení občanů do diskuze nad investičními projekty města a důkladné obeznámení veřejnosti s těmito projekty vždy v předstihu
 • Obousměrnou komunikaci na sociálních sítích, kde občan je městu partnerem a má garantovanou dobou odpovědi
 • Reorganizaci Odboru pro vnější vztahy, obsazení odborníky na komunikaci, jeho prioritou musí být komunikace s občany, ne médii
 • Redefinici TV Blansko, s moderními trendy, tvořenou přímo odborem města
 • Rychlé a přímé odpovědi na otázky občanů odpovědnými úředníky, ne tiskovou mluvčí

Podpora bydlení

CHCEME:

 • Zahájit výstavbu družstevního bydlení s přímou účastí města, pomůžeme tak občanům k jejich bydlení bez hypoték.
 • Využít maximum dotačních prostředků na bydlení. Blansko potřebuje vlastní městské startovací byty, ne rozprodej bytů.
 • Změnit kritéria pro přidělování městských bytů. Město není podnikatel, aby byty soutěžilo za nejvyšší cenu a systémem “kdo dá víc”!
 • Přehodnotit projekty, kdy město dává své pozemky pro výstavbu výhradně developerům a které mohou zůstat i nedokončeny.
 • Dokončit plánovaný projekt domu s pečovatelskou službou

Čtěte více
Podpora rodin a dětí

CHCEME:

 • Zabezpečit pod městem vznik dětské skupiny pro děti mladší 3 let. Taková v současnosti chybí.
 • Vyřešit nedostatečný počet míst ve školkách a to rozšířením stávajících nebo výstavbou školky nové.
 • Umožnit zkrácené úvazky rodičům a zavést sdílená pracovní místa tam, kde je město či jeho společnosti zaměstnavatelem.
 • Zajistit lepší údržbu dětských hřišť, posílit činnost odpovědného správce a zajistit jejich dovybavení a modernizaci dle podnětů od rodičů, nikoliv dle náhodného výběru radních
 • Zpřístupnit dětem i veřejnosti dopravní hřiště a další sportoviště v dostatečném a pravidelném rozsahu.
 • Podpořit vytvoření kryté dětské herny typu “Šmoulíkov” v Prostějově

Lázně (krytý bazén)

CHCEME:

 • Jednoznačné a podložené porovnání ceny - rekonstrukce lázní vs. nový objekt.
 • Zamezit hazardu s rozpočtem města a výstavbě nových lázní za “jakékoliv peníze” a požadujeme odpovědný přístup při vyhodnocení návratnosti investice.
 • Upozornit, že cenu nových lázní v porovnání k celkovému rozpočtu města odmítali nezávislí ekonomové již i v době, než došlo k jejímu dalšímu radikálnímu zvýšení. Není možné aplikovat lehkovážný přístup, který povede pouze k vyčerpání finančních prostředků na investice města na mnoho let dopředu, možnému zadlužení města a jeho stagnaci.
 • Chceme odvrátit po neuvážené megainvestici do nových lázní tlak na vyšší výběr daní od občanů, například daň z nemovitosti může město upravit a zvýšit koeficientem až 5x.
 • Preferovat v případě ekonomičtější varianty rekonstrukci a opravu lázní a zahájit ihned práce tak, aby byly lázně pro veřejnost co nejdříve znovu otevřené.

Moderní, bezpečné a sociálně přívětivé město

CHCEME:

 • Zvýšit bezbariérovost městských budov
 • Dobudovat cyklostezky tak, aby na ty stávající byl napojen střed města. Pro uvedené využijeme část ulice Rožmitálova k vlakové zastávce, kterou předěláme. Pohyb cyklistů po Svitavské nepovažujeme vzhledem k intenzitě dopravy a protože byla zúžena ostrůvky za příliš vhodný.
 • plně podpořit sociální služby a péči o seniory
 • Posílit a rozšířit městskou wifi-síť zdarma, kvalitní hotspoty po městě i ve veřejných budovách. Současné řešení přes AlfServis je zcela přežité a neodpovídá 21. století
 • Využít chytrých lamp, s funkcí wifi a nabíječek (i pro kola) a případným sběrem dat o ovzduší atp.
 • Redefinovat poslání městské policie, která má být především garantem bezpečnosti a pořádku, nikoliv suplovat policii dopravní a jako hlavní náplň řešit přestupky parkování.
 • Posílit dohled MP na pořádek v oblasti parku u vlakové zastávky

Efektivní a funkční úřad

CHCEME:

 • Důsledně soutěžit městské zakázky a poptávky, uceleně a přehledně je zveřejňovat na stránkách města, i u menších zakázek mít povinnost více nabídek od různých firem. Nebudeme zakázky v řádu statisíců zadávat napřímo dodavateli bez výběru.
 • Ušetřit za dvojí management. Proto sloučíme Technické služby a Služby města. Dvojí vedení nemá na takto malé firmy žádný smysl, je neefektivní a brání koordinaci některých souvisejících činností.
 • Naopak výrazně posílit řadové zaměstnance městských služeb, aby byla řádně zajištěna údržba zeleně, hřišť a dalšího majetku města a to vlastními silami a v krátkých termínech.
 • Omezit outsourcing těch činností, které mají dělat městské služby a místo toho na ně město najímá soukromé firmy.
 • Knihovnu Blansko zařadit pod Kulturní středisko města Blanska, tak jak je to běžné v jiných městech.
 • Rozšířit úřední hodiny na městském úřadě. Občan musí mít možnost něco vyřídit každý den v týdnu.
 • Odstranit dlouhodobě problémová a poddimenzovaná místa, například registr řidičů, zajistíme mu i jiné důstojné prostory.
 • Umožnit platbu kartou na každé přepážce úřadu místo povinnosti platit na jednotné pokladně.

Zelené město s turismem

CHCEME:

 • Ochladit město zvýšenou výsadbou stromů a důsledně zvážit jakékoliv kácení starých vzrostlých stromů, jejichž funkci nejde novou výsadbou nahradit.
 • Dobudovat cyklostezky tak, aby na ty stávající byl napojen střed města. Pro uvedené využijeme část ulice Rožmitálova k vlakové zastávce, kterou předěláme. Pohyb cyklistů po Svitavské nepovažujeme vzhledem k intenzitě dopravy a protože byla zúžena ostrůvky za příliš vhodný.
 • Projednat s okolními obcemi jejich cyklonapojení na Blansko, zejména ve směru Rájec Jestřebí.
 • U vlakových zastávek podpořit či zajistit bikesharing, a to pro návaznost na turismus - “půjčte si kolo a jeďte do Krasu”.
 • Závést jednu ekologickou páteřní autobousovou linku "napříč Blanskem".
 • Vytvořit společně s hotely a dalšími poskytovateli služeb atraktivní programy, které přivedou turisty i do města, ne pouze do Krasu. Vzorem může být Rakousko s "kartami regionu a výhod."
 • Změnit systém odpadového hospodářství směrem k vyššímu třídění, zavést benefity pro třídící občany, posílit svoz odpadkových košů a oprostit od poplatku malé děti.
 • Posílit svoz odpadu a odpadkových košů

SPORT

CHCEME:

 • Zajistit včasnou a pravidelnou údržbu budov na Sportovním ostrově, místo „hašení problémů“
 • Zajistit transparentní financování sportu
 • Zamezit obavám ze změny politického vedení města vytvořením jasných pravidel financování, která určí nárok na podporu od města a tento nárok zafixují
 • Dostat peníze směrem ke sportu mládeže a dětí, místo účelového přelévání peněz k poloprofesionálnímu sportu dospělých. Častý klientelismus musí rodiče suplovat svými vlastními příspěvky.
 • Zvýšit součinnost základních a středních škol se sportovními kluby, aby nedocházelo k úpadku zájmu mládeže o sport
 • Zpřístupnit za dohledu a po dohodě sportoviště široké veřejnosti a odstranit bariéry pro možnost příležitostného sportu pro veřejnost a rodiny s dětmi

KULTURA

CHCEME:

 • Posílit rozpočet KSMB a stanovit mu jasné požadavky na rozsah a počet kulturních akcí
 • pravidelné kulturní akce pro veřejnost v centrálním prostoru města či v zámeckém parku, s důrazem na prázdninové období a období kolem Vánoc
 • podpořit místní a regionální divadla
 • podpořit komunitní a nezávislé projekty, které spoluvytvářejí kulturní prostředí města, poskytnout jim plnou součinnost pro realizaci jejich akcí případně a jasně definovat nárokovost podpory finanční
 • zvýšit počet akcí pro děti a rodiny, které z našeho pohledu ve městě absentují
 • transparentní financování kultury, kde se oddělí provozní náklady od přímých nákladů na kulturní činnost a subjekty
 • jasně definovat financování od města, stanovit pro něj jasná pravidla a umožnit plánování
 • využít větší nabídky kultury v hlavní sezóně k podpoře turismu ve městě
 • zlepšit kulturu veřejného prostoru. Zásahy v centru musí být široce diskutovány, mít jasný architektonický koncept.
 • propojit prostor náměstí s areálem zámku zbouráním hasičky a ušetřit desítky milionů za novou stavbu s roky čekání
 • S minimálními finančními náklady vypracovat a uvést do života brněnský projekt „Manuál dobré praxe a označování provozoven“, s cílem odstranění vizuálního smogu ve městě, nevkusných stánků, reklam, výloh a roztříštěného designu a to tak, aby se lidé v centru cítili dobře a Blansko mělo svůj vlastní genius loci